POROZUMIENIE Z POLICJĄ

Ujednolicony tekst porozumienia z dnia 31 maja 2006 r. między Komendą Główną Policji i Międzynarodowymi Targami Gdańskimi SA o organizacji Międzynarodowej Konferencji Policyjnej i Międzynarodowych Targów „Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa - EUROPOLTECH" uwzględniający aneks z dnia 12 grudnia 2006 r.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w dniu 31 maja 2006 r. w Warszawie pomiędzy:

Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02 -514 Warszawa reprezentowanym przez Pana Jacka Bartmińskiego Zastępcę Komendanta Głównego Policji, zwanym dalej „KGP",
a
spółką Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000003862, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Spikera - Prezesa Zarządu i Pana Tomasza Hołdysa - Wiceprezesa Zarządu, zwaną dalej „MTG SA".

Mając na uwadze pozytywne doświadczenia, będące rezultatem dwóch poprzednich edycji Międzynarodowej Konferencji Policyjnej oraz towarzyszących im Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych, a także uwzględniając oczekiwania uczestników tych przedsięwzięć w zakresie ich kontynuacji, Strony porozumienia ustalają, co następuje:

§1
1. KGP i MTG SA będą współpracować przy organizowanych co dwa lata Międzynarodowych Konferencjach Policyjnych.

2. Organizatorem towarzyszących im Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH będzie MTG SA.

§2
1. Międzynarodowe Konferencje Policyjne służyć będą wymianie doświadczeń oraz pogłębieniu wzajemnej współpracy służb i instytucji działających w zakresiebezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony najważniejszych interesów państwa.

2. Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH mają na celu prezentację oferty najnowocześniejszego sprzętu, wyposażenia i techniki wspomagającej walkę z przestępczością, uczestnikom Konferencji, zaproszonym gościom, kadrze kierowniczej Policji, a także innym służbom oraz instytucjom działającym w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony najważniejszych interesów państwa. Targi stwarzają również wystawcom możliwość poznania potrzeb Policji oraz innych służb w tym zakresie.

§3
1. MTG SA zobowiązuje się do organizacji w cyklu dwuletnim kolejnych edycji Międzynarodowych
Targów „Technika i Wyposażenie Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa - EUROPOLTECH".

2. Międzynarodowe Targi, o których mowa w ust. 1, przeznaczone będą dla Policji, a także służb i instytucji działających w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony najważniejszych interesów państwa.

§ 4

1. MTG SA będzie uwzględniał w programie targów aktualne oraz perspektywiczne potrzeby Policji w zakresie, sprzętu, wyposażenia i techniki.

2. MTG SA prowadząc działania promocyjne i akwizycyjne, zapewni udział w targachproducentom nowoczesnej techniki oferującym sprzęt odpowiadający potrzebom Policji.

3. MTG SA będzie realizował uzgodniony z KGP program konferencyjny oraz program imprez towarzyszących targom.

4. KGP i MTG SA uzgodnią programy konferencji i targów w sposób zapewniający możliwość koordynacji przedsięwzięć organizacyjnych obu imprez.

§ 5
1. KGP zaprosi do udziału w Targach kadrę kierowniczą i specjalistów z Policji oraz służb i instytucji
działających w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony ważnych interesów państwa.

2. KGP zainicjuje powstanie Komitetu Honorowego Konferencji i Targów.

3. Radę Programową Targów powołuje MTG SA po konsultacji z KGP.

4. KGP powoła Komitet Organizacyjny Konferencji oraz wyznaczy przedstawicieli Policji do Rady Programowej Targów.

5. KGP zaprosi przedstawicieli MTG SA do udziału w pracach Komitetu organizacyjnego Konferencji.

6. Rada Programowa Targów będzie spełniała rolę konsultacyjno – doradczą w sprawach związanych z organizacją Targów, w tym ich programu.

7. KGP zaprosi w porozumieniu z MTG SA do udziału w pracach Rady Programowej Targów przedstawicieli służb i instytucji wymienionych w § 5 ust. 1.

8. KGP udzieli konsultacji MTG SA w wyborze firm, których udział w Targach jest wskazany ze względu na oferowanie najnowocześniejszego sprzętu, wyposażenia i technik wspomagających walkę z przestępczością.

9. MTG SA wspólnie z KGP zachęci uczestników Konferencji do zwiedzenia ekspozycji targowych.

§6
Szczegółowe zasady i warunki oraz obowiązki Stron związane z przygotowaniem kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Policyjnej i towarzyszących jej Międzynarodowych Targów „Technika i Wyposażenie Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa - EUROPOLTECH" będą określane w porozumieniach szczegółowych zawieranych w terminie sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniej edycji konferencji i targów.

§ 7
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§8
1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia porozumienia w okresie 6 miesięcy od zakończenia ostatniej edycji konferencji i targów.

2. Wypowiedzenie porozumienia następuje w formie pisemnej i powinno być poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji pomiędzy upoważnionym przedstawicielami Stron.

§ 9
Zmiany porozumienia wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej.

§ 10
Wszystkie wątpliwości interpretacyjne powstałe w związku z realizacją niniejszego porozumienia oraz ewentualne spory rozstrzygane będą w drodze konsultacji upoważnionych przedstawicieli Stron.

§ 11
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.


Komendant Główny Policji                                                    Międzynarodowe Targi Gdańskie SA